Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die DuweLL aan de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten op de site onvolledig c.q. onjuist zijn.

De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ten allen tijden met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Een bezoeker van deze website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van DuweLL. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-) netwerk.

DuweLL biedt, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, de informatie op de website aan als een vorm van dienstverlening. In het bijzonder aan onze huidige en toekomstige relaties, maar in feite aan een ieder die toegang heeft tot internet. Uitdrukkelijk dient de op de website verstrekte informatie niet te worden beschouwd als (onderdeel van ons) juridisch, fiscaal of financieel advies. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

DuweLL sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is DuweLL niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.
DuweLL Groep, september 2023.