Privacybeleid

DuweLL Groep, h.o.d.n. DuweLL, DuweLL B.V. en administratiekantoor H.J.J. Naus. (hierna: "DuweLL") is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Drs. M.W.C. Dolmans is de coördinator gegevensbescherming van DuweLL.
U kunt hem bereiken via het e-mailadres m.dolmans@duwell.nl of telefonisch via 0475 - 327742. Adresgegevens kantoor: Reijvenhofweg 6, 6096 PA te Grathem.Inleiding

DuweLL verwerkt in het kader van haar dienstverlening persoonsgegevens. DuweLL kan deze gegevens van haar cliënten hebben ontvangen, bijvoorbeeld via website, e-mail, telefoon of app. Daarnaast kan DuweLL persoonsgegevens in het kader van haar dienstverlening verkrijgen via derden (bijvoorbeeld een werkgever). Met deze privacyverklaring informeert DuweLL hoe zij met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonsgegevens die DuweLL verwerkt Hieronder wordt een overzicht verstrekt van de persoonsgegevens die DuweLL verwerkt:

 • Voor- en achternaam;
 • Voorletters;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Kopie paspoort of identiteitsbewijzen;
 • E-mailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die actief door cliënten of derden worden verstrekt bijvoorbeeld correspondentie of telefonisch;
 • Gegevens over activiteiten op onze website;
 • Salaris en andere gegevens die voor fiscale aangiften, salarisberekeningen e.d. nodig zijn;
 • Huwelijkse staat, gegevens partner en evt. informatie over kinderen; voor zover nodig voor bijvoorbeeld fiscale aangiften);
 • IBAN/ RSIN/ bankrekeningnummers.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die DuweLL verwerkt.

DuweLL verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van cliënten:

 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar;
 • De website en/of dienst van DuweLL heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. DuweLL kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Ouders dienen dan ook zelf betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als cliënten of derden ervan overtuigd zijn dat DuweLL zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via roermond@duwell.nl dan zal deze informatie z.s.m. worden verwijderd;
 • Politieke voorkeur/ geloofsovertuiging (in het kader van het verwerken van giften in de aangiften inkomsten- en vennootschapsbelasting);
 • Gezondheid (in het kader van het verwerken van persoonsgebonden aftrek in de aangiften inkomstenbelasting).

Met welk doel en op basis van welke grondslag DuweLL persoonsgegevens verwerkt

DuweLL verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De levering van onze diensten;
 • In het kader van het kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van DuweLL te kunnen uitvoeren;
 • Ter verbetering van diensten;
 • DuweLL verwerkt ook persoonsgegevens als zij hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor het opstellen van belastingaangifte(n);
 • Verzenden van nieuwsbrieven en/of reclamefolders.

Bovenstaande betekent concreet ook dat DuweLL persoonsgegevens gebruikt voor marketingdoeleinden of om reclamematerialen of adviezen of berichten over onze diensten te versturen, als DuweLL van mening is dat deze informatie noodzakelijk van belang kan zijn. Het kan ook gebeuren dat DuweLL contact opneemt om feedback te vragen over diensten die door DuweLL zijn verleend of voor markt- of andere onderzoeksdoeleinden. In voorkomende gevallen kan het zijn dat DuweLL persoonsgegevens om andere dan bovenstaande redenen wenst te verwerken en dat DuweLL daar expliciet toestemming voor zal vragen. Indien persoonsgegevens verwerkt worden op basis van een toestemmingstemmingsvereiste, zal DuweLL daar eerst (opnieuw) toestemming voor vragen. Tot slot kan DuweLL persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van haarzelf en die van personeelsleden te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures. Verstrekking aan derden

DuweLL kan In het kader van haar dienstverlening gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, waar DuweLL niet over beschikt, denk bijvoorbeeld aan een advocaat. Dit kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van een exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld leveranciers of hostingpartijen van online-software, of andere adviseurs die worden ingeschakeld door de cliënt of DuweLL. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, cal DuweLL met die derden overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Uiteraard zal DuweLL alleen derden inschakelen van wie mag worden uitgaan dat ze bekend staan als betrouwbare partijen die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden. Uiteraard kan het ook zo zijn dat DuweLL persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting, denk bijvoorbeeld aan onderzoeken van de FIOD. DuweLL zal in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw expliciete toestemming aan derden verstrekken voor commerciële- of goede doelen. Geautomatiseerde besluitvorming

DuweLL neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogrammas of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan website van DuweLL wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die DuweLL gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kan DuweLL hiermee haar website optimaliseren. Cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie, maar er wordt geen persoonlijke informatie, zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, in de cookie opgeslagen. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

DuweLL bewaart haar persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld en om te voldoen aan verplichtingen op basis van wetgeving en beroepsregels. Gegevens inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen Cliënten hebben het recht om haar persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben cliënten het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DuweLL en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u een verzoek kunt indienen om persoonsgegevens waarover DuweLL over beschikt in een computerbestand te laten verwijderen mits dit niet in strijd is met wettelijke verplichtingen zoals o.a. de bewaarplicht van maximaal 7 jaar waar DuweLL aan dient te voldoen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar m.dolmans@duwell.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraagt DuweLL in ieder geval uw telefoonnummer te vermelden zodat DuweLL met u in contact kan komen. DuweLL reageert zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand, op uw verzoek.


Hoe DuweLL persoonsgegevens beveiligd

DuweLL neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze coördinator gegevensbescherming. Incidenten met persoonsgegevens Als er sprake is van een incident (een zogenaamd “datalek”) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan zal DuweLL u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte stellen voor zover er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. DuweLL streeft ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat dit “datalek” is ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers is geïnformeerd.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met DuweLL contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy. Verwerking binnen de EER DuweLL zal persoonsgegevens alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met DuweLL andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzondering hierop zijn situaties waarin DuweLL contactmomenten via haar website en/of social media pagina’s (zoals Facebook en LinkedIn) in kaart wenst te brengen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shield’-gecertificeerd, zodat zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Overigens betreft dit slechts een beperkt aantal gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP-adres.


Hyperlinks

De website van DuweLL bevat koppelingen (hyperlinks) naar websites van derden, waaronder sociale netwerken zoals LinkedIn. DuweLL is niet verantwoordelijk voor de privacybescherming op deze websites. We raden u aan altijd de privacyverklaring van de betreffende website (die regelmatig kan wijzigen) te lezen. Wijzigingen in onze Privacyverklaring

DuweLL kan deze Privacyverklaring ten alle tijden aanpassen of wijzigen. Wanneer DuweLL veranderingen aanbrengen wordt de vermelde datum van herziening aangepast en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per die actuele datum van herziening. DuweLL adviseert u deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop DuweLL uw gegevens beschermen.DuweLL Groep, september 2023.